چیو میخوای ثابت کنی

چیو میخوای ثابت کنی اینکه تو از من سر تری

میخوای که بشکنی منو یا آبرومو میبری

درسته مغلوبت شدم بردی و باختم له شدم

اما دیگه دارم میرم هرچی که شد پای خودم

عمری صبورانه شکست دلی که له شد زیر پات

اگرچه دلخورم ازت هیچکی نیومده به جات

خواستم بهت بگم نشد خیلی عزیز بودی برام

به جون خریدم دردتو گفتی که بی تو روبرام

رفتم که رفتنم بشه دنیای تازه ای برات

انگار که زندونت بودم یه سدی بودم سر رات

بزار به پای سادگیم اینجوری رفتم بی خبر

تورو خدامون بعد ازاین آبرومو دیگه نبر

آبرومه دیگه نبر آبرومو دیگه نبر

https://www.academytaraneh.com/69821کپی شد!
1258
۵۸