احسـاس ِ زن . . .

بگو تا کجا بایــد احساس من
به کج خلقی های تو عادت کنه؟!
یه زن ذاتش اینه که عاشق بشـه
به اطافیـانـت حســادت کنـه

بپرسه ازت بــی سبـب حالتـو
نذاره که سهمــی ازش کم بشـه
بری یـا بمـونـی بهت شـک کنـه
یه وقتـایی خوبه کـه مبهـم بشـه

یه وقتـایی باید بهـت شک کنـه
یه روزایـی که خیلـی درگیرتـه
نمیتــونه گــاهی تظـاهر کنــه
به احســاسی که تحت تاثیـرتـه !

به احســاس ِ زن ذره ای شـک نکـن…
خــدا میشـه پا در میــونی کنــه
بــه عشقــی که عمــریه ثابت شــده
تــو مهلـت بـده مهــربــونی کنـه………..

https://www.academytaraneh.com/69819کپی شد!
1316
۶۰