تو قـــــــــول مردونه دادی… !

تو این سیاهی و غبار ، توی سرم پر از صــــــــداس

بسه دیگه دروغ نگو ، دروغگـــو دشمن خـــــــداس !!

خسته نمیشی از خودت ؟ از اینهمـــــه در به دری ؟

ساکت بشینی پیش من ، هیچی نگی سنگین تری!!

 دلم میخــــواد یه روز خودت ، بفهمی تا چه حد بدی

 خیلـــی بدی کردی بهم ، تو بدجــــــــوری دورم زدی !!

تو هیچ کجـــــــا حتی یه کم ، هیچ اعتبـــاری نداری

نامــــــــرد عالم تو بودی ، تو قــــــــول مردونه دادی !!

تو قـــــــــول مردونه دادی ، دیگه جســـــارت نکنی

حتی اگه ندیدمت ، بهم خیانـــــــــت نکنــــی !!

 میخــــــوام منم شکل تو شم ، فقط باشم فکر خودم

دیگه ســـــــراغ من نیا ، دیگه ازت خسته شدم… !

 

https://www.academytaraneh.com/6977کپی شد!
845
۳۳