دلم….

دلم بازم منو اینجا
داری میزاری و میری
تو که از من گریزونی
تو که از عشق من سیری
کجا داری میری ای دل
چرا حواستو جمع نیست
مگه اینو نمیفهمی
چرا گوشت بدهکار نیست
چقدر تو دغدغه داری
چرا خاطر تو جمع نیست
داره بارونم بند میاد
تو چشمای تو هم غم نیست

از این نویسنده بیشتر بخوانید: