فصل المدرسه / فصلِ مدرســـــه

خلص وکت العطله و اشتد العزم
اتهیت الاطفال فصل المدرســـــه
جهّزت کتب او دفاتر للذهـــاب
قیدت بلصف ریاضه او هندسـه
***
قادرانه الشتاء و اتانه الخریــــــف
سقطت اوراق الشجر فرشت الگاع
صفره سفرتنه اصبحت اول صباح
شدّت اعیون الغضب باخر متـاع
***
طلعت الشمس الحبیبه امن الشرق
نورها ساطع لزم درب الظـــــــلام
شالت اهموم المچبیه اعلی الگلوب
قادرانه الضیم و اغیومه ابختـــــام
***
اولاد عطشانه تقادر للشطـــــــوط
تشرب ابمای العذب زمزم هــواه
استاد بلصف ینتظر جیت الحبیب
طالع اسمه بلدفاتر ما لگــــــــاه
***
اشگد جمیله الدیره البیهه شباب
تارکه ابیوت الاهالی او ترتسم
ابهمّه تتحاشد او تدرس بلعلوم
مو تفاخر کسب غیره او تبتسم
***
گوم یا طالب وصل وکت الذهاب
فتح باب المدرسه البابا حظــــر
والمعلم جالس او ینظر سماک
والمعاون واگف ابدرب الخطر
***
یا عزیزی دیر بالک بلـــدروب
جیّتک للمدرسه اتوجّه صحــیح
عاین السیّاره و الموتر سیکـــل
لا تردمک خوفی منک لا تطیح
***
حافظ ابکتبک او جهّز عدتـــــک
لا تخالط طفل ما عنده شعـــــــور
صاحب الزینین و الشاطـــر دواک
ناجح احسب روحک ابفرحه تزور
***
یا بعد روحی اوصّیک ابکــــــلام
حطه عد عیناک و اتوجّه لی زین
احترم کل استاد و امعلم الدروس
تدری ارضه نابعه منهه الحنــین
***
لا تناسی اقرا و اکتب کل دروس
صین صوت العلّمک و اتفهـّـمه
باوع الصبّوره لامسهه القلــــم
تابع التوضیح زین اتعلّمـــــه
***
یبنی صک السانک الیبتر الناس
لا تفشر خل ضمیرک حاکمک
اتکلم ابجد او رخاوه و احترام
حتی لو شفته عدوک ظالمـک
***
الوالدین اتبع حچیهم مو خلاف
و الهدف واحد یسیرونک ایّام
لا تعاندهم او تندم یا دخیـــل
صیر جنه الهم او طاوعهم تمام
***
ارد انشدک و استمع یا هل ولـــــی
هم تباشر ولدک ابکل مدرســـــه
واجب اتراجع او تسئل کل دروس
و الاخلاق المهم لازم تلمســــــه
***
جرب الخوه او باشر هل طبیـــــب
و المعلم ما اظن عنده قصـــــــــور
استاد متخصص ابکل محنه او نجیب
ابگلبه ما یاجد تکبر لا غـــــــرور
***
اختم اشعاری ابصلاه اعلی النبی
الله یستر هل شباب الزاهــــره
یغسل اگلوب العطاشه بلصلاه
ابمای زمزم من دموع الماطره
***
معنی:
فصلِ تعطیلی گذشته وقـــتِ درس
سروران آماده گشته مدرســـــــه
جور کردن دفتر و کیف وکتـــاب
ثبت نام در ورزش و درهندســـــه
***
فصل سرما را گریزان رفته اســــت
چونکه پاییز آمده برگِ خـــــــزان
سفره ی زردی شده اولِ صبــــــح
چشم بسته خش خش برگش نهان
***
خطِ زردی روشنی زد در طلوع
نور آن پویا و تاریکی بریــــــد
پاک کرده غم که دلها شادمــان
ابرهایِ مرده در رویا ندیـــــــد
***
سروران تشنه به سوی رودهــــــا
آب صافِ زمزمی نوشیده انــــــد
استاد در کلبه به چشم انتظـــــــار
گشت اسمش در ورق بوسیده اند
***
چه قشنگِ جایی که دانش گراست
زندگی را گر فدای پـــــــرورش
با تلاش و کوشش وصبر و جهــاد
بی تفاخر کسب کرده دلبـــرش
***
پاشو شاگردم که وقتِ رفتنت
باز کرده بابا درب مدرســــه
منتظر مانده معلم در کلاس
آن معلم دوستدارت دربسـه
***
حواست باشه ز هنگامِ سفـــــر
با توجّه راه را جویا کنـــــــی
چشمِ خو را باز کن ای قاصدک
خود رو و ماشین را پیدا کنـی
***
کیف و اموالت نگه دار از غریـــب
با رفیقان بدی همراه نشــــــــــو
با زرنگان دوست ماندن بهتر است
توی شادی های نم گمراه نشو
***
گوش کن حرف دلم فدات بشم
باشه در قلبت بماند یاد بــــــود
احترامِ دیگران رسمی بـــــــود
با صدایِ دلربایش دل گشــــود
***
درس خواندن پله ی پیروزی است
گوش کن حرفِ معلم با ســـــرور
چشم در تخته نما هر چه نوشــت
هوش و قلبت را فدا کن بی غرور
***
با تو فرزندم ببند آن غیبتــــــی
حرف بد زشتِ غذایِ ابلهــــــان
با کلام عاشقانه یار بــــــــــاش
گرچه همصحبتِ تو شد ظالمان
***
همرهِ دردِ پدر مادر چه خـــوب
هدفِ آنها بدان دور از خلـــاف
دشمنی کردن با آنها آتش است
در بهشتت قصر گم گشته مضاف
***
از تو می پرسم بگو ای ولی جان
رفتی دید و بازدیدش تا به حال
سر زدن نزدِ معلم واجب اسـت
خالی مانده از جوابت این سئوال
***
سر بزن پیشِ معلم او پزشـــک
فکر نکن این قافله اهلِ گـــناه
فردِ متخصص و در کارش نجیب
بی تکبر باطنش ترس از خـــدا
***
ختم میدم شعر خود را با صـــــلات
خدا یارِ این جوانانِ غیـــــــــــــور
با نمازش قلب ها را شستشـــــــو
با آب زمزم اشک باران کرده نور
***
جاسم ثعلبی (حسّانی) ۲۹/۰۶/۱۳۹۱

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/6973کپی شد!
511
۱

  • اشکان مولازاده با درود خدمت دوست عزیزم. خیلی زیبا بود و خیلی قشنگ بیان کردید. 8-> ما توی فامیل چندتا مدرسه برو داریم حتما این کار شما را براشون میخونم. ;)) با آرزوی سلامتی و موفقیت. همیشه لایک. @};- @};- @};-