خیانت

چه طور اونو ازم گرفت
چه طور بهم خیانت کرد
اونی که جونشو میداد
اون که داداش صدام می کرد
زندگیمو ازم گرفت
خدا بهش رحم نکنه
چه طور دلش اومد که او
پیموناشو فسخ بکنه
چه کار کردی تو با من
چرا این کار رو کردی
عشقمو ازم گرفتی
بهم خیانت کردی
عهد و پیمون هاتو
همه فراموش کردی
داداش من چرا تو
بهم خیانت کردی
خیلی بهش می گفتم
داداش من تویی تو
عشقو ازم گرفتی
عشقی که موندنی بود
زندگیمو ازم گرفت
خدا بهش رحم نکنه
چه طور دلش اومد که
او پیموناشو فسخ بکنه
عهد و پیمون هاتو
همه فراموش کردی
داداش من چرا تو
بهم خیانت کردی

از این نویسنده بیشتر بخوانید: