قهوه

بـه ایـن قــهــوه ی بـی شـکـر لـب نـزن!
غـــم خـالـصـم عــشـق شـیـریـن مـــن!

به من گوش کن از حس تـلـخـم نـچـش
از ایــن حــس ســرمــا زده دس بــکـش

نــمــی خــوام کــه دلـشـوره جرأت کـنـه
یـــه وقـــتـــی بــه قـلـبـت سـرایـت کـنـه

مـی تــرســم یـه مـو از سـرت کـم بشه
یــا سـهـمـت یــه تــقـدیـر مـبـهـم بـشـه

مــی تــونــم تــصــور کــنــم حــــالــــتــو
تــو فـنـجـون چشمـام بـبـیـن فـــالــتـــو!

با من لحظه لحظه زمستون مـی شـی
کـنـارم بـمـونـی پـشـیـمـون مـی شـی

بـه مـن کـه بـه رویـای تـو دلــخــوشــم
بــا لــمــس خــیــالـت نفس می کشم

به من گوش کن این قهوه رو سر نکش
چـشـیـدن نــدارم از عــشــقـم نــچــش

https://www.academytaraneh.com/69325کپی شد!
1542
۱۲۴