جشن عشق

"جشن عشق"
شبه رویاهاست و نور ماه تابیده || غمو غصه هامونم دیگه خوابیده
فلش دوربین ستاره ها روی زمینه || غافلگیری و خنده ها توی کمینه
یکی شمع هارو میده جونی دوباره || تا روی صفره ی ما عشق بباره
تو تراس خونمون عشق بازاریه || شهر آرومو کل شب برامون آزادیه
چترآسمونم که روی سرمون بازه || بی خواب شدیم و شب هم که درازه
دارن چشم ها حرف میزنن باهم || توی این عشق بازی،کسی نمیبازه
روی میزکادوهاوکنارش توبا تاپی || وسطش هم یه کیک،روشم یه حرف پی
عشقومحبت روتوی چشات میخونم || عزیزم تاآخرعمرمن باهات میمونم
صدای خنده هامون سکوته شبودریده || شدیم مثل تک ستاره که کسی ندیده
کل شهر خواب و چشمای مابیداره || انگارکه دنیای من وتو روز نداره

(خسته از تکرار فردا… )

از این نویسنده بیشتر بخوانید: