قابیل آباد

به خونه برگرد/ اینجا قشنگ نیس/
خونه نشون از/ ترس و تفنگ نیس/
موندی تو کلبه/ درها رو بستی /
تو هم که انگار / سایه پرستی /
نمون کنارم / من یه غریبه م /
خاموش و راکد / کرمان ِ بی بم /
نمون که اینجا/ نمی شه خونه /
نیس جای حرفا…/ یِ عاشقونه /
اینجا یه نوزاد / نزاده آقه /
همخواب ِ کفتر / کرکس و زاغه /
اسم ِ رفاقت / لکه ی ننگه /
سهم از برادر / قابیل و سنگه /
آرزوهات مُرد / کبوترت رفت /
آی دلِ ساده / کلاه سرت رفت/
کاشکی بترسی / کاشکی بفهمی/
همسفرت هست/ یه مار زخمی/
کمک حالت نیس…/ ناجی و ناجا /
بفهم عزیزم / گمشو از اینجا /
می پوسی لای/ سرفه و سردرد/
لجوج ِ احمق / به خونه برگرد/

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/69112کپی شد!
879
۱۱