هذا کتاب.. دیس بوک..( this book)

هذا کتاب..
دیس بوک(this book)
کِیفِت نشه
بازم کوک..!
دَرسِتُ بخون
مَشتی..
باز که
توو دَر
و دَشتی..!
فردا که می یاد..
فردااا ..
هِی.. شروع نشه
دَردااا ..!!!
آب میخوای و نون
میخوای..
یه بَلای ِ جون
میخوای…!
::::::::::::::::::::::::

وضعی ..
یه
سر و رویی..
شاءنی میخوای
آبرویی..!!!
یه مایه ..پُزی.. پولی..!
باغی ..عرضی و طولی..!!!
یه ماشین خوش رنگی..
یه خونه ی تک زنگی..(خونه ی ویلایی بزرگ)
انبار ِ .. کُت و
شلوار..
با بیکاری می شه ؟بی عار..؟!؟!

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

نه نمی شه ..جونم
..نمیشه..!!! این چیزا
با خواب ..
با تن لشی ..
جور نمیشه..!!!
:::::::::::::::::::::::::::::::
یه کار..می خوای
یه پیشه..
نگن.. که
آقا.. درویشه..
با ما وصلتش
نمی شه..!!!
هی بگم بهت ..
همیشه!!!؟
::::::::::::::::::::
هذا کتاب ..دیس بوک..
بازم برو .. فیس بوک..!!!
"""""""""""""""""""
دو روز ِدیگه .. کنکور میشه!
رد می شی ..چشاتم ..
کورمی شه؟!
قبول نشی ..
بگم.. چی ؟..
دوماد کیه؟!..
.. قاچاقچی؟!!!
ننگ همه
تبار شی؟!!
آینه ی دقّ و عار شی؟!!!

1284
۸۷