هم اغوش

داری میری خیلی راحت
دیگه چشمات و روم بستی
ساده از پیش من میری
شبا تا صبح با اون هستی
تو اغوش کی خوابیدی
که از دردت شدم بیمار
تو نیستی و شبا بی تو
هم اغوشم شده سیگار

از این نویسنده بیشتر بخوانید: