این خنده معجزه س

سکوته من تورو / فریاد می زنه
تنها شد و شکست / این قصه ی منه
چشماتو خواهشا / رو قصه هام ببند
از غصه رد شو باز / بانوی من بخند
این خنده معجزه اس / تا رو لبه توئه
امشب فقط بخند / امشب ، شبه توئه
لبخند بزن خدا / عکست رو میکشه
چشمام لباتو از / رو عکس می چشه
این خنده معجزه اس / تا خنده می کنی
تنهایی منو / بازنده می کنی

https://www.academytaraneh.com/68786کپی شد!
710
۲۲