تجسّس

دیدبانی ، دیدبانی ، دیـــــــدبان
رویِ تله ی دلم نشســـــــتی تو
نمی دونی ساده ام و بی زبــــون
با تجسّس همیشه دل بستی تـو
***
گیر افتادی دلم نارنجـــــــــــــــکِ
با یه حرفت منفجر میشه تنـــــــــم
شکِ تو می سوزِ با آتـــــــــشِ درد
فکر کردی سایم و همچو صــــــنم
***
وقتی دل بستی بخون آخـــــر کلام
عشق سختِ بازیِ کوچه که نیسـت
شرطِ دل دادن و جان کندن یکــی
زیرکی سایه به سایه چاره چیست؟
***
همه جا نوشته لا تجسّـــــــسوا
نام غیبت دور کن بعضٍ لبعض
اتحبُ تاکل الحم الحــــــرام
میتاً غیبتکَ تهلک العــــرض
***
توی کوچه من وردِ زبون شـــدم
با مسافرایِ درد قصه هـــــــات
با بگو مگویِ بازار و تو پــــارک
محرم رازی شدم بین لبــــــات
***
عشق چون پیچ است و عاشق مهره رو
روی هم میلی به میلی بسته شــــــــد
یه شیار از پیچ اگه هرزه شــــــــــود
ریشه بین عشق و عاشق کنده شـــــد
***
اگه عاشقم شدی این و بـــــــــدون
مکر و حیله دور کن از سرنوشــــت
شک و تردید بر طرف کن از دلـت
قلبِ ناباورِ تو بی خود نوشـــــــت
***
من زلالم آب پاکِ زمزمـــــــــم
خاکِ پایت ریخت چاهم بد نبود؟
نکنه صیّاد ما هی ها شــــــــدی
آب من صافه برو تو گل آلـــود
***
نکنه قصدت من و گول بزنـــــــی
دل نشسته بارها با درد و غـــــــم
تو کتابِ زندگی نقطه شـــــــــدم
از بچگی ها خوردِ دل ظلم و ستم
***
تو برو جنگل پی صید و شـــــــــکار
نمی خوام تو تورِ دل اسیر بشــــــی
از خدا می خوام به تو خوش بگذره
مثل من مدیر و سر بزیر نشــــــــی
***
جاسم ثعلبی (حسّانی) ۲۱/۰۶/۱۳۹۱

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/6849کپی شد!
465
۵