ترانه

کنار پنجره ایستاده ام به یاد دل به پا خواسته ام
باران به خانه ام باریده است به هر کجا روم باریده است
ترانه میخوایم کنار پنجره
ترانه میگن کنار پنجره
صدای چک چک اب های سرد از اسمان باریده این اب سرد
ترانه میبارد ای وطن ترانه میخوانم ای وطن
اسمون نم نم میباره تاگهر ابرای زمین میخونن تا گهر

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/6841کپی شد!
733
۴