وقتیکه زن شدی

از وقتی زن شدی / دائم کفن شدی! / من مال تو که نه! / تو مال من شدی
هر بوسه‌ی پدر / یک بارِ تازه داشت! / مادر! رو دوش تو / یک کار تازه داشت
بندِ دلت بُرید / از تارِ صوتی‌َم / وقتی کُلُف می‌شه / افکارِ صوتی‌َم!
دائم برای ما / دَستپُخت می‌شیو / با لحن تندمون / هی اُخت می‌شیو
شب گریه می‌کنه / توو عمق بالشت / دنیا که خسته شد / از مُشت و مالشت!
پیشونی تو هم / عمقِ گُسَل شده / هر تار موی تو / با درد حل شده
دردی که پای تو / زانو زده عزیز / محاله شُسته شه / با گریه‌ی یک‌ریز
عشقم خلاصه شد / تعریفِ دستپخت! / گوش تو پر شده / از حرفهای مُفت
فقط یک روز سال / اسم تو بُرده شد / با خنده‌های تلخ / بغض تو خورده شد
عمق سکوت تو / سرشارِ هَمهمه‌ / آغوشْ هستیو / گهواره‌ی همه‌
توو سینه‌ می‌تپه / دریا شبیه قلب/ آرامش تو رُ / طوفان نکرده سلب
وقتی که زهر شد / هر لحظه کام تو / خدا سکوت کرد / به احترام تو…

https://www.academytaraneh.com/68024کپی شد!
1176
۶۵
۱