سقف

دیگه فرصتی نیست
آسمون سیاهه
جای ِ صحبتی نیست
عمرمون کوتاهه
خورشید ِ بختمون
پشت ِ اَبرا خزید
کسی اشکامونُ
زیر ِ بارون ندید
هق هق ِ آسمون
تو گوشم می پیچه
زخم ِ این سایِبون
با منه همیشه
وقتی بارون اومد
سقفمون چکه کرد
گل ِ گلدونمون
بیصدا گریه کرد
دست من دستِتُ
عاشقانه فِشُرد
چشم دریاییتو
به همیشه سِپُرد
عکس قلبای ِ خیس
پای ِ دیوار سُست
عاقبت سقف ِ پیر
خاطراتمو شُست
حالا بارون و برف
سقف ِ کوتاه ِ چَتر
بی تو خاموش و سرد
می رسم سَر ِ سطر
دیگه فرصتی نیست
آسمون سیاهه
جای ِ صحبتی نیست
عمرمون کوتاهه …

https://www.academytaraneh.com/67937کپی شد!
800
۴