میخوام

میخوام حرفات با من خو بگـیره
نمی خوام بینمون دیـوار باشه
تفاوت ها رو باید گِل بگـیری
نمی خوام خونمون آوار باشه
یه تقدیر با خیالت تو نبرده
بجنـگی یا بترســی هر دو درده
برات فرقی نداره من بســـوزم !!؟
چـرا چشمای تو انــقدر سرده !؟
یکم بهتر به این قصه نگاه کن …
بذار شال سرت از مرز رد شه
یکم کمتر کن این حاشــیه ها رو
نذار بد بودنش باعشق بد شه
نمی خوام چشمات از من رو بگیــره
بفهم این اتقاف هم ننگ میشه
چقد غد بودنت تکرار باشه
ته این قصه …باز(ه)م جنگ میشه ….
مخوام حرفات با من خو بگیره
نمی خوام بینمون دیوار باشه
تفاوت ها رو باید گل بگیری
نمیخوام خونمون آوار باشه

https://www.academytaraneh.com/67932کپی شد!
1724
۷۱