قصه ء عشق

به غیره تو هیچکسی و
توی دلم را نمی دم
سراب ِ بودن ِ تورو
به صدتا دریا نمی دم
چشات پره عاشقیه
این تنها راهشه گلم
بذا باهات حرف بزنم
تو رو به دنیا نمی دم
خیال ِ بودن ِ باهات
مثه یه رؤیا می مونه
اینهمه پنهونش نکن
تموم ِ دنیا می دونه
پشت، سر ِ عشقمون گلم
حرفا زیاده می دونم
همه دیگه مارو دیدن
قصه ی عشقو فهمیدن
چشات پره عاشقیه
بذار باهات حرف بزنم
این تنها راهشه گلم
تو رو به دنیا نمی دم
قرارمون معبد ِ عشق
چندتا ستاره نذر ِ تو
الهه ء آرامشم
هرچی دارم فدای تو

https://www.academytaraneh.com/6789کپی شد!
1194
۲۰