تنها

دل تنها دیگه از غصه ی کی بی تابی؟
آخه از نبودن کدوم نفس بی خوابی؟
بگو از زخم دل خاطره ها بیماری؟
یا که از جدایی آدمک ها بیزاری؟

از این نویسنده بیشتر بخوانید: