لتمر علیه / به دیدنم نیا ( فارسی و عربی)

تغربتُ المنایا او جالسنّی ، و بعد تها من القلوب طــــــــــویلا
بزغ النهار و سلّمت النجومُ ، و جاء المشیب و کثر الهذیــــــرا
***
نادیت ثنایا الحب و لم اری ، جت المنایا و استمعتُ الصهیلا
***
ولک شعرات راسی اعلیک شابن ( شیبن)
ثلث جمرات وسط الگلب شابن ( شبن)
واعدتک من قبل رمضان شابن ( شعبان)
اجیلک و اختم اسرار الخفـــــــــــــــیه
***
چا لیش الزمان اویای خوان ، جلست اویه الصدیق او طلع خوان
خلانی الوکت من غیر خوان ، اتمنه انت الغریب اتمر علــــــــیه
***
لتمر علیه ، لتمر ، لتمر علیه
ما اریدک بعد لتمر علــــــیه
من یوم العفت ضگت المنیه
لتمر علیه ، لتمر ، لتمر علیه
دفّانی حضر واحتار بیــــــه
لتمر علیه ، لتمر ، لتمر علیه
درب گلبی ابصریمه شچچیته
لتمر علیه ، لتمر ، لتمر علیه
اذا ترجع علی ضگت المنیه
لتمر علیه ، لتمر ، لتمر علیه
***
مو انت الشلعت الگلب و الــــروح
ولک انت الجفیت او زدت الجروح
چا یاهو الی غیرک کثّر النـــــوح
حسافه ترجع الهای الثنــــــــیه
لتمر علیه ، لتمر ، لتمر علیــــــه
***
انت الّی شویت الگلب بل نــــــار
و انت السبب ضل الگلب محتــار
انمزگ درب المحنه او دمه جرار
بعد ما اریدک او لالک خطیــــه
لتمر علیه ، لتمر ، لتمر علیـــــه
***
ما اریدک بعد لتحن علــــــــیه
ولا اشوفن ثنیتک کل مســـــیه
دیر البال خیمت گلبگ اهـــناک
دفنت اصورک الکانت بـــــدیه
لتمر علیه ، لتمر ، لتمر علیـــه

***
معنی:
به دیدنم نیا
چه عجب خواب دیدم تو همنشین من شدی
دوریِ تو رو کشیدم دل قرین من شـــــدی
روز هم دردم شد و ستاره ها خاموش شـدن
پیری چون آواز دادِ هم طنین من شــــدی
***
عشقِ والایم ببین ذره ی خاکی از تنـــــــم
مرگ چون اومد سراغم در کمین من شدی
***
دلا موی سرم بی تو سفید شـد
تو گردونه ی آتش ناپدید شد
من و از ماه روزه تا به شعبــان
برای ختم اسرارت نوید شــــد
***
چرا این روزگارم بد خیـــال است
مرا با دوستان جای سئوال است
همه رفتند از دورم بـــــــرادر
تمنّای غریبی در وصال است
***
به دیدنم نیا ، نیا ، به دیدنم نـــــیا
نمی خوامت ای عزیز ، به دیدنم نیا
روزی که تو رفتی دل پریشـون
به دیدنم نیا ، نیا ، به دیدنم نیا
اون گور کنم دلش چه داغون
به دیدنم نیا ، نیا ، به دیدنم نیا
اگه خواستی بیایی خسته میشی
به دیدنم نیا ، نیا ، به دیدنم نیا
راه دلم بسته خفته دربــــــون
به دیدنم نیا ، نیا ، به دیدنم نیا
***
مگه اون تو نبودی دلُ بریدی
مگه تو زخمی قلبم ندیدی
چه حیف است بر می گردی سوی مجنون
مگه فریادِ دل رنجم شنیـــدی
به دیدنم نیا ، نیا ، به دیدنم نیا
***
تو بودی بر دلم آتش گشــــــودی
تو هم آدم ربایی دل ربـــــــــودی
دلت در جوی خون ریزم شنا کرد
گناه واست نمونده در دل و جون
به دیدنم نیا ، نیا ، به دیدنم نیـــا
***
نمی خوامت دیگه راهت جدا شد
دل و جونت به دریایی رها شد
برو هر جا دلت چادر زد اونجا
همه خاطره ها از دل فنا شــــد
به دیدنم نیا ، نیا ، به دیدنم نیا
***
جاسم ثعلبی (حسّانی)
۱۶/۶/۱۳۹۱

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/6767کپی شد!
697
۶