بهار خانوم

 

اوضاع و احوال همه پریشه/ اینجا گل از شکوفه وا نمیشه

ساز زمونه ریتم خوب نداره/ مدام توو حال غمزه و قمیشه

 

زمونه به هیچکسی پا نداده/ دلخوشی ام کسی رو را(ه) نداده

چند ساله فس فس میکنه زندگی/  به هیچکسی هیچ کجا وا نداده

 

گربه کش حجله ی عیدم کنن/ بهار خانوم نم دیگه پس نمیده

اون حال_ خوبی که قدیما داشتیم/ اینروزا به هیچکسی دس نمیده

 

بهار خانوم چارقد و چاقچول میکرد/ لباسای تیشان فیشان میپوشید

قدم میزد گل از تنش میبارید/ رنگ_ لباساشو به رخ میکشید

 

پاقدمش پربرکت بود و عید/ وضع_ همه سکه و اسکناس بود

وفق_ مراد_ همه بود روزگار/ بخت_ خوش هرجا که بگی پلاس بود

 

باید یه فکری کرد به حال_ دنیا/ ناز_ بهار خانومو باید کشید

شاید دیگه لباس_ نو نداره/ باید براش لباسای نو خرید

 

جون_ تموم_ مردمون این شهر/بهار خانوم بساط قهرو ورچین

نازتو هر جوری بگی میخریم/ فقط بیا پاورچینو پاورچین

 

قربون_ اون پاقدم_ عزیزت  پاشو بیا حال همه خرابه

از این نویسنده بیشتر بخوانید: