احساس خیلی خاص

نگاه میکنی به چشمام سرمو پایین میگیرم
یه کم دلشوره باهامه دارم از ذوق میمیرم
یه کم لج میکنم با تو شاید واست عجیب باشه
همین باعث میشه قلبم یجوری تو دلت جاشه
خودتم هاج و واج موندی چرا بِم فکر می کردی
تو که گفتی از این دنیا و این آدما دلسردی
یجوری تو نگات موندم یه جوری حس آرامش
اگه چشات فریبم زد قبوله من میخوامش
درسته من زمین خوردم تو این بازی با احساس
هنوز هیچی نمی دونم از این احساس خیلی خاص
تو هم هیچی نمی دونی فقط سعی داری برگردی
به این وابستگیهامون تو خوابم فکر نمی کردی
بگو بِهَم گره خوردیم نگو سوءتفاهم بود
یکی بزن زیر گوشم شاید بازم توهم بود
——-

https://www.academytaraneh.com/67291کپی شد!
1016
۲۱