دیگه شعرم نمیاد

دیگه شعرم نمیاد حسی نمونده توم زیاد
همه دلخوشیم تویی دلم فقط تو رو می خواد
نمی دونم چه جوری قافیه ها رو جور کنم
چشم غصه ها رو امشب با چه شعری کور کنم؟
نمی دونم چی بگم بفهمی احساس منو
با چه حرفی بت بگم بمون و از پیشم نرو
واژه ها گم شدن امشب توی شهر شعر من
کار هیچکی نیس که پیداشون کنه به غیر من
خیلی درگیرت شدم دیره واسه رفتن تو
عمر من قد نمیده برای برگشتن تو

https://www.academytaraneh.com/6719کپی شد!
904
۳۲