حرف دلم بود

روی قبرم بنویسین که زمونه باهاش لج افتاد
بنویس عاشق شده بودو
از چشه(چشمه)عشقش بد افتاد
روی قبرم بنویسین که دیگه صبرش سر اومد
طاقت موندن نداشتو زندگیش به غم اومد
روی قبرم بنویسین
ک کسی نموند کنارش
هیچکسی نشنید صداشو
هیچکسی نمونده یارش
بنویس بودو نبودش واسه هیچکس
دیگه هیچ فرقی نداشت
روی قبرم بنویسین خواست که باز دووم بیاره
خواست عاشق بمونه اما دلتنگی نذاشت

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/67179کپی شد!
863
۱۲