خورشید

شهابی توی اسمون میتابه مثل خورشید
شبای مهتابی رو بی تو باید دیدُپاشید
میتابه نور قلبم روی قلب سنگ جاده
لباسی داره خورشید اما باید اونو پوشید
بتاب ای…
زردو زیبا………
تو ای خورشید…
برگ زرد پاییزونم،مثل تو رنگین میمونم
پای تو زنده میمونیم،بی تو غمگین ،سرد میمونیم
میخوندیم شعر حافط از شبای تا صبح حافظ

یه عالم نور خورشید رفته تا اون ور ابرا
یه ملت دادُفریاد برای نور خورشید
منم شعرتوگفتم برای ببرُخورشید
بتاب ای….
زرد و زیبا….
تو ای خورشید….
گل زرد تو خورشید شادی حرفای تردید
تا در مییای ز فردا میبینیم کوها رو بوسید
قلم دست ما خشکید تو دستای ما
نوشتم با تو خوندن با تو موندن دنیا ما
بتاب ای……..
زردو زیبا….
تو ای خورشید…

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/6709کپی شد!
875
۹