خوشبختی موعود

موسیقی متن جهان ما،آهنگ جنگ و سـوت خمپاره س
ارکـسـت اسـتـبـداد پـر رونـق،آواز حـق بـا بـغـض آواره س

این روزا حرف از عشق ممنوعه،عطر محبت هم ترور می شه
این روزا هـر کـس قدرتی داره،بـا نام منجی دیکتاتور می شه

"بـگـو نـزدیـکـی و ایـن شـب،آخـرای زنـدگیشـه
تـو هـمـیـن روزا دلامـون،پـرِ روشنایی مـی شـه

تو همین روزاس که دنیا،به زمستون بگه بدرود!
بگو که فاصله ای نیس،تا تو خوشبختی موعود!"

سیاره ی آبی منظومه،چند قرنِ که خورشید و گـم کرده
از اضطراب مرگ و یخ بستن،بی وقفه دورِ هیچ می گرده

بـایـد بـرای مـرگ ایـن کابوس،از هـر دلی تا آسمون پل زد
باید صدا زد باز خورشید و،تا سرشه این دلشوره ی ممتد

"بـگـو نـزدیـکـی و ایـن شـب،آخـرای زنـدگیشـه
تـو هـمـیـن روزا دلامـون،پـرِ روشنایی مـی شـه

تو همین روزاس که دنیا،به زمستون بگه بدرود!
بگو که فاصله ای نیس،تا تو خوشبختی موعود!"

پ.ن: به انتظار تو نشستن اشتباه ماست،به انتظار تو باید ایستاد…

https://www.academytaraneh.com/67058کپی شد!
1438
۱۱۷