عجیب نیست!

عجیب نیست اگه که عشقت،مث هر روز باهات سرده
عجیب نیست اگه که رفته،عجیب اینه که برگرده!

عجیب نیست اگه دستاشُ،آروم از دست تو دزدید
عجیب اینه فقط یک بار،تو رو هم قد عشقش دید!

عجیب نیست اگه که عشقت،رها کرده تو این شب ها
تعجب وقتی راه داره،که با تو راه بیاد دنــــــــــــــــیا

یه عمـــــــــــــــــری به تو خندیدُ،یه عمره که نخندیدی
تو درگیری با احساست،با چشمات خوب نشون میدی

از این دلتنگی ها رد شو،خودت رو دست اون نسپار
نشون دادی نمی ذاری،گذشته بشه بــــــــــــاز تکرار

تو تنهایی و اما اون ، سرش گرمه با احساسش!
فرامـــــوشش کنه و بِگذر ،به خدا اونو بسپارش!

https://www.academytaraneh.com/6693کپی شد!
1101
۱۵