ازم بگذر خدای من

ازم بگذر خدای من

هوای خونه نم داره /دلم صاف نیست خم داره

تو رفتی از کناره من/غم اینجاست و علم داره

کناره تیغمو سیگار /یه فکره ممتده بیمار

جداله رفتنو موندن/شدم یک ادم بی عار

خدایا من شدم خسته /بیا اینم کف دسته

نمونده چیزی واسه من/خداجونم دیگه بسه

دلم خونه از این دنیا /از این رفتاره ادم ها

چه سادس گفتن میرم /چه سادس قتل یک فردا

ازم بگذر خدای من /گذشت ازم فردای من

عزیزه من گذاشتو رفت/نموند جز مرگ برای من

از این نویسنده بیشتر بخوانید: