زندگی

برای من بگو این زندگی کیست
می خوام دوستش بشم راه و رهش چیست
چرا این زندگی یه روز یه رنگه
می خوای عادت کنی رنگ و وارنگه
یه روز با تو خوبه یه روز می جنگه
یه روز خیلی زرنگ یه روز می لنگه
یه روزی ناقلا به روت می خنده
یه روز اخم می کنه اون نمی خنده
به اون رو می کنی با تو بسازه
یه سازی می زنه باز نمی سازه
یه روز می خوای بدی دیگه به اون دست
که می بینی تو رو برده تو بن بست
دلمون رو نبایستی به اون بست
دو رو داره ندین یه وقت به اون دست

https://www.academytaraneh.com/66846کپی شد!
983
۷