چرا آبرومو داری میبری؟؟؟؟؟؟

گم و گور دییونگیهات میشی
سر زندگیت و به سنگ میزنی
حواست به دنیای بی من نیست
گمم کردی تا کی رو پیدا کنی؟
داری می بری زندگیمو ببر
چقدر بی صدا بغض کردم نری
مهم نیست همه چی رو بردار فقط
چرا ابرومو داری می بری؟
چقدر چشم دنیای ما شور بود
به چه قیمتی داری دل میکنی
تو دنیای بی من نفس میکشی
تو دنیای بی من قدم میزنی
میخواستم با تو اسمونی بشم
ولی با جدایی زمینم زدی
تو رو هر نفس زیر و رو میکنم
بد اورذی یا که …تو هم بد شدی؟

من و بی صدا گوشه ای خاک کن
نیازی عزیزم به اشوب نیست
که حرمت شکستن به این سادگی
واسه ادمی مثل تو خوب نیست…..

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/6684کپی شد!
999
۱۵