چرا باور نمی کنی

تو امپراتور منی
چرا باور نمی کنی
کاشکی به جای دیگرون
حرف منو گوش کنی
کاشکی به جای انتظار دست یه غریبه ای
دست نوازش منو قبول کنی

تو پادشاه دلمی
چرا باور نمی کنی؟
چرا غریبه شدیو
از من دیوانه ی خود
این جوری دوری می کنی
کاشکی به جای دیگرون
کمی منو باور کنی
کاشکی دوباره با خودت
با منو و این زندگییمون آشتی کنی

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/66774کپی شد!
973
۵