بچه های آریا

ایران، مهد شیران و دلیران
(تقدیم به قهرمانان تیم ملی فوتبال)
بچه های آریا

عهدِ پیروزی رو بستن بچه ها
تو دلای ما نشـسـتن بچه ها
وقتی رفتن توی میدون مثل شیر
طاق ِ دروازه شکستن بچه ها

بچـه ها از نسـل پـاک آریـا
دورن از هر زشتی و رنگ و ریا
رو سفیدن بچه هامون تو زمین
روی دشمن از حضورشون سیا

بچه ها چشم امید ما شدید
نفس ِ رقیباتونُ بــبـُرید
مثه شیر از دروازه دفاع کنید
بچه ها توی زمین گل بکارید

بچه های خوب و پاکِ پهنه ی ایران زمین
واسه سر بلندی ایرانمون گل بزنین

عهد و پیمون قشنگ بچه ها
شده سر بلندی ایران ما
همه جا ولوله از قدرت ما
شیر میدون نسل پاک آریا

بچه های خوب و پاکِ پهنه ی ایران زمین
واسه سر بلندی ایرانمون گل بزنین

مسعود داشی

https://www.academytaraneh.com/66712کپی شد!
1073
۱۴