تقدیم به پهلوان قاسم رضایی

روی پات وایستادی وقتی ، که زمین چشاش رقیب بود
وقتی واسه کل دنیا ، رنگ پرچمت غریب بود

تو تونستی واسه غیرت ، اسم پیروزی بسازی
یاد تختی رو کشیدی ، تویه میدونای بازی

کشتی گیر اونه که اول ، پای مردی سر سپرده
اون که قبل قهرمانی ، بوی پهلوونی برده

کشتی گیر اونه که دستش ، دست صد تارو بگیره
واسه کشورش بجنگه ، با هویتش بمیره

نعره های آخر تو ، سد شکستن ِ سکوت بود
مث اون لحظه ی پرواز ، وقتی اوجش بی سقوط بود

مرد اونه که دست خالی ، سختی رو کرده تحمل
زنده باد این پهلوونی ، زنده باد پلنگ آمل

https://www.academytaraneh.com/6668کپی شد!
953
۹