آغاز

آغاز
از پایان به آغاز رسیدن و دیدن
از تنهایی طعمه عاشقی چشیدن
بخند که گل به خنده تو می خنده
بلبل از مستی و هستی تو می خونده
درخت تن پوش بهار پوشیده دوباره
گل واژه عشق همین گوشه کنار بهاره
دست چین واژه ها برای تو آمدن
برای وصف فرشته زمین و آسمان آمدن
ستاره ها میرن و می درخشن تو آسمون
ابر برای تو می باره بارون مهربون
هنوزعطر خاطراتت پیچیده توی این خونه
این عاشق خسته و فرسوده هنوز جونه
می دونم تن خسته راهی طاقت بیار
پایان راه آغاز راه بوده به خاطر من طاقت بیار

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/66593کپی شد!
712
۱۴