عیبِ والله

عیبِ والله
پیشِ من نیا هنوز داغِ دلـــــــم
باورت نمیشه چون جهنّــــــمی
همش می سوزم شدم آتشفـشان
کوهِ سنگی رو دلم تو بی غمی
***
واسه چی می خوای بیای به دیدنم
مگه یادت رفته اون اشکِ چشـــام
عذر خواهی کردنت بی فایــــده
هنوز از خارِ گلت سرخِ لبـــــام
***
عیبِ والله این همه زجر و لهیــب
تو دلم زخمِ نگو خودت بـــــدی
از خدا ترسی نداری نازنیــــــن
سر به زیر اومدی دیوونه شـدی
***
به دلم خیره نشو ای گــــلِ یاس
هنوز آثار شماتت زنده هســـت
چی میگم اگه تو پیدایت بشــه
تو اتاقم دل خراشت مونده اسـت
***
باشه میهمونی بیا یکی دو روز
لحظه ی اومدنت همش خطا
تو طمعکاری و دنبالم نگــرد
مرغکم بال زده سوی خـــدا
***
مدّتی قلبُ و میگم آروم بگـــیر
توی صندوقِ دلـــم درد و زاری
مدتی اسمِ تو رو بیـــــرون زدم
تو برو دیگه خـریدار نــــداری
***
جاسم ثعلبی (حسّانی) ۲۳/۰۳/۱۳۹۲

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/66560کپی شد!
558
۷