دیگه باورت ندارم…

دیگه انگیزه ندارم

سر رو شونه هات بذارم

اعتمادمو شکستی

دیگه باورت ندارم…

از تو میشکنه نگاهم

بغض من تکرار میشه

عکس مردی توی آینه

به وضوح انکار میشه

دیگه احساسی ندارم

به صدای پر غرورت

به کلام با نفوذت

به ادامه سکوتت

تو منو ساده شکستی

واسه فهموندن خواستت

یعنی دردش نمیگیره

قلب وجدان نداشتت؟

دیگه بسه تمومش کن

برو بیرون از خیالم

دیگه عشقتو نمیخوام

دیگه باورت ندارم…

https://www.academytaraneh.com/6652کپی شد!
2925
۷