همین امشب

همین امشب تموم میشم/تو یاد من که میفتی
از این حرفا که میگفتم/از این حرفا که میگفتی
دارم خو میکنم هر شب/به این کایوس که بیرحمه
به این همخواب بیجونی/که حالم رو نمیفهمه
از اینجا که من ایستادم/تو هم تنهائی هم غصه
تو هم در گیر این مردی/که حالت رو نمیپرسه
نمیدونه چقدر خوبی.نمیشه باورش این حرف
دوست دارم،دوست دارم/چرا میترسی از این حرف؟
یه حرفارو نمیشه گفت/چه حرفا که نمیگفتی
از این تاریکی میترسم/دیگه یادم نمیفتی
یه فنجون تلخی از حرفات/به خوردم دادی همیشه
نرو صب کن،بری این فال/از اینم تلختر میشه
بین ما هرچی که بوده/بین ما هرچی هنوز هست
دیگه حرفی نمیمونه/وقتی تنها میزم از دست!

https://www.academytaraneh.com/66460کپی شد!
723
۵