خبر نداری

خبر نداری از من — تو غصه ها اسیرم
برس به فریاد من — بدون تو حقیرم
بدون تو حقیرم — به هر جایی که میرم
نکاه پر مهرتو — جلو چشام میبینم

حضور تو برای من مقدس مثل خدا — نری یه جایی گم بشی نری بشی ازم جدا

از این نویسنده بیشتر بخوانید: