مِنَت کِشی ِ ..قاطعانه! طنز

سلام ای خانوم ..قهری باهامون؟
میخوایم بگیم و بشنویم ..با هاتون!!!
سر و پا گوشیم..نگا کن موشیم .. !
تله نذاری بازم ..برامون!!!

نگیری ما رُ !..بپا فردا رُ نگا دردا رُ
بریم هر دو پی ِ دَرمونمون!!!

دیگه بسه.. باز..چقد قهر و ناز؟!
..خوره نشو نیفت به جونمون!!!
اذیت می شیم ..اذیت میشیم
دیگه بَس نیس (ت) اینقد نصیحت میشیم ؟؟؟!

چه خبر شده ؟بازم حرفی هست ؟!نمونی بیکار..
برو جم (ع) کن شهر ُ .. وردار بیار..!!!
چه خبره باز .. شلوغ کاری یا! (شلوغ کار هستی ها!)
بابا خیلی واللا تو رو .. داری یا!!! (رو داری ها!)

بهم گفتنا .. نشد باورم!
راستی راستی بابا منم نوبرم!!!
چی شد .. حق داری .. حالا هی بخند.. !!!
خجالت نکش نیشتو نبند..

مقصر منم ..خود ِ من خرم ..دوتا ناز و غمزه ..چه شد باورم!!!

حالا میشینی به ما میتازی..
بپا خانومی یه وخت میبازی!!! (وقت)

مَر ِکه(معرکه) خوبه!!؟..؟
بگیریم دیگه!!!..؟!
آخه توی ِ کفشای مام ریگیه !!! (در کفشهای ماهم یک ریگی هست انگار! ما هم شروع کنیم به معرکه گیری؟!!!خوبه ؟!!=تهدید )
خجالت بکش ..
ما اَم دل داریم !..
..هزار جور کوفت و مشکل داریم!!!
شلوغی بسه
..شلوغی بسه!
منو باش !..خانوم پاشو .. شوخی..بسه!!!

اشکاشو ..ببین !
خانم ..تمساحین؟!!!

گریه و ُ اشک و مشک درو غی .. بسه!

بگو چی می خوام؟ .. اسمش نَفَسِه!!!
اگه حس کنم باز ..هوا پسه..
اگه در بیای .. تو با جیغ و ویغ .. منم در می رم از این قفس ه ؟!!! (از این قفس در میروم)

صدات جیغ ِ جیغ !..باشه ..حرفی نیست!
بشم منم حالا بیغ ِ بیغ ِ بیغ؟؟؟!!!

اگه باز بخوای که تندتر بری..
بلدم چطوری از رو میری!!!

اونوخت (اون وقت) بد می شه..از الآن بگم..
زیر ِ تیغی ..تیغ ِ تیغ ِ ..تیغ ِتیغ!!!

اینم دعوا نیست..نه.. جدی نگیر ..!
هنرمندی ِ مَنِه ..تحویل بگیر!!!

اگه دوست داری که نمره بدی
بده یالا بده ..بده بیست ِبیست!!!

(البته شوخی کردم ..جدی نگیرید.. اصلا" و ابدا"..چه هنری؟!!!خواستم یک کمی حال و هوامون عوض شه ..بلکه دوستان نفسی تازه کنند )

https://www.academytaraneh.com/66102کپی شد!
1095
۴۲