یکی به جای من هست

یکی ب جای من هست
ک تو دلت نشسته
اینم سهم من از دنیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
ب هیچکسی نمیگم
چطور دلم شکسته
گذاشتی بمونم تنهــــــــــــــــــــــــــــــــا
امشب  حال دلم بده
تو میدونی دلم از چی پره
حالا مرگ این رابطه
برای من دور از تصوره
میخوام ببخشمت تورو با اینکه باز ب من گفتی بـــــــــــــــــــرو
یکی ب جای من هست
ک تو دلت نشسته
اینم سهم من از دنیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
ب هیچکسی نمیگم
چطور دلم شکسته
گذاشتی بمونم تنهــــــــــــــــــــــــــــــــا
اشکام میریزه رو گونه هام
دروغ چرا؟؟؟
هنوزم تو رو میخوام
بری میمیرم از غمت
ولی بازم میخوام ببخشمـــــــــــــــــــــــت
یکی ب جای من هست
ک تو دلت نشسته
اینم سهم من از دنیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
ب هیچکسی نمیگم
چطور دلم شکسته
گذاشتی بمونم تنهــــــــــــــــــــــــــــــــا

 

یکی ب جای من هست
ک تو دلت نشسته
اینم سهم من از دنیـــــــــــــــــــــــــــا

ب هیچکسی نمیگم
چطور دلم شکسته
گذاشتی بمونم تنهــــــــــــــــــــــــــــــــا

امشب حال دلم بده

تو میدونی دلم از چی پره.

 

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/6602کپی شد!
1266
۱۷