سوال تب دار

نگا کن عزیز رفته // بعد تونفس چه سخته
انگار که یه بغض پر درد // همه دنیامو گرفته
نگا کن به چشمای من // مثه ابرای بهاره…
داره دونه دونه دونه // واسه رفتنت می باره…
واسه چی می خندی عشقم // مگه گریه ام خنده داره؟!
سادگی ، صداقت وعشق // واسه تو معنایی داره؟؟
بی وفا برای دنیام // هیچی غیر اشک نذاشتی
آخ که چه کوه غمی رو // تو وجودم جا گذاشتی…
عزیزم واسه سلامت // یه دلیل جزعشق داشتی؟؟
برا این سوال تب دار// کاش می شد جوابی داشتی…

از این نویسنده بیشتر بخوانید: