بی مخاطب…

اعتصاب خاطره / ازدحام قرص خواب / مغزمُ بگیر بریز / توی تشت و هی بساب
لایه لایه باز کن / فکرهای پوکمُ / دائماً اتو بکش / ذهن پُر چروکمُ
بغضهامُ سر بزن / بعدشم نفس بکش / پای چوبه‌های دار / جیغ‌هامُ پس بکش
ردِّ بنده رو گلو / یک سکوته رو لبام / نفرتم رسوخ کرد / ذرّه ذرّه تا کجام
به صورتم آب نزن / من مبتلا به مُردنم
تموم نمی‌شه خفگیم / با شرح حالم چه کنم؟
اعتراض عکس شد / ضجه‌های بَردگیم / باید این حقیقتُ / توی گوش هم بگیم
من که شونه‌هامُ باز / چار پایه می‌شَمو / زیر سایزِ کفش‌ها / له شده همیشه‌مو
زندگیم قرنطینه‌س / روح من کفن شده / ادعای بودنم / انتهای من شده
به صورتم آب نزن / من مبتلا به مُردنم
تموم نمی‌شه خفگیم / با شرح حالم چه کنم؟
روحمُ سُرُم بزن! / عقده‌هامُ بستری / دردهامُ گریه کن / بعدِ حسِّ توسری!
گیج می‌ره پای من / حس نداره شونه‌هام / کم نمی‌شه نسخه‌ها / توی داروخونه‌هام!
رقص آخرم شده / تانگو زیر مُرده شور / اولین مسافرِ / چاله‌های سوت و کور
فکر بی مخاطبم / حرف بی محاوره / قبرمم که گم شده / نعشمم مصادره
به صورتم آب نزن / من مبتلا به مُردنم
تموم نمی‌شه خفگیم / با شرح حالم چه کنم؟

https://www.academytaraneh.com/65817کپی شد!
1193
۱۵