دروغه

دروغه عاشقیمون
دروغه بی کسیمون
تومیدونی من میدونم
دروغه زندگیمون
دروغه دروغه دروغه دروغه
دروغه حرف عشقو
دروغه سخت بی تو
همش اینا یه حرفه
دروغ عشق هردو
دروغه دروغه دروغه دروغه
بخدا این اشتباهه
زندگیم دیگه تباهه
بخدا من دیگه خستم
عشق تو همش سرابه

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/65477کپی شد!
722
۳