خرافاتی شدم من هم

غباری از گناه داریم به روی دنیا میپاشیم
میگیم واسه ی آقامون میخوایم پا در رکاب باشیم
تناقص داره این حرفا با این کارایی که کردیم
میگیم عاشق مردی ایم ولی بد جوری نامردیم
نمیفهمیم شاید اصلا که داریم اشتباه میریم
سراغش را نه از الله داریم از چاه میگیریم
منم مثل همه م کارم شعاره یا یه مشت حرفه
شدم کبکی که میدونه سرش زیر یه مشت برفه
تو نزدیکی به من اما میگم طولانیه راهم
تویی پشت و پناه من ولی من باز پر از آهم
خرافاتی شدم من هم سراغ از چاه میگیرم
تو هستی و نمیبینم فقط با دنیا درگیرم
همه فکرم شده دنیا گرچه میگم ازش سیرم
میخوام زودتر بیای اما برای اومدن دیرم

https://www.academytaraneh.com/65470کپی شد!
662
۱۰