کودکانه بجنگ

بیصدا تن نده سَر به دار ِ وطن
بغض ِ صد سالتُ اما فریاد بزن
بگذر از عادت ِ سیم ِخاردار و رنج
اوج ِ پراوازت ُ با ستاره بسنج
سهمی از آسمون آرزو شد چرا
شعر ِ صد پاره شد بغض ِ فواره ها
پر شکستی و در آینه تا شدی
سوگوارانه آه در قفس جا شدی
پس کجاست قصه ی آفتاب و زمین
انتظاری که باز بیصداست نازنین
فصل آلاله هاست غربت ِ آسمون
تلخه پرپر زدن در هوای ِ جنون
تا ظهور ِ چراغ تن به ظلمت نده
نوگل ِ تازه ی باغ ِ آفت زده
نشکن از وحشت ِ سایه های ِ تفنگ
کودکانه بجنگ حتی با قلوه سنگ

https://www.academytaraneh.com/65406کپی شد!
1111
۷