با من بساز

اگه تو یه لحظه هم غافل بشــی
شب که بیداره چراغش تا سحر
ماه لبخندی زد و آهی کشیـــد
از عشق خاموش دلت دادِ نظـر
***
یه غزال از کویِ تـــــــو دوان دوان
اومده به دیدنِ دلهایِ پـــــــــــاک
رنگِ خوشبختی رسیدِ توو دیـــــار
کف زدن با دیدنت تل های خــاک
***
تشنه هستی شاد بودی تو سفــر
با زلالیِ یه رودی جرعه کـــــن
قطره قطره می چکد تو قلب تــو
بین من با روزگارت قرعه کـن
***
دل بنوش از آبِ چشمه ی خنک
زاگرس مادرِ این دشت بـــزرگ
رود دز کرخه و کارون وسیــــع
شیر نوشیدِ به ما بی آن و گرگ
***
همه مستیم از صفایِ دیدنــــــــت
ای پرنده ی مهاجر پر بـــــــــزن
تو خودت مستی و من جام شـراب
با همون نشعه بیا و سر بــــــزن
***
چشم دل خاموش شدِ از این فــراغ
آب داغ رو گونه هام جاری شــــدِ
تو یه سنگی درک کن اون خاطرات
رویِ قلبم عشق تو خاری شــــدِ
***
رو دلم میخی زدِ اسرارِ عشــــــــق
از نحیبش رعد و برق دیوونه شــــد
اشک دوریت و چشیدم شب و روز
مِی شدِ با سیل غم بابونه شـــــد
***
ناب عشقی بی قرارم کردی تـــو
در عبادت چپ شدِ رکن نمــــاز
رو به قبله قلب من تـــــاول زدِ
دل ربودی ای ثمر با من بســاز
***
جاسم ثعلبی (حسّانی) ۰۹/۰۶/۱۳۹۱

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/6530کپی شد!
595
۷