فکروخیال

آی که تو اینو میدونی و نمیگی
که چقدرعاشق شدی و دوسم داری
اگه من جای تو بودم و توجای من
تو زودتر دق میکردی به جای من
اخه این همه فکر و خیال
وقتی ناامیدم که نمیای
یه دردیه که مثل عذاب
خوابو دور میکنه از این چشام

https://www.academytaraneh.com/65241کپی شد!
882
۵