سکوت میکنم از غمِ این جنــــــــــون

جـــهانم دوباره شده ســـــوت و کــور

خودم رو میبینم تـــو آیــــــــنه به زور

یهو میشــــکنم از غـــمِ ایــــن نگــــاه

چه معصوم نشـــسته تو چشمام گنـــاه

 

چه بغضِ عجــیبی گـــــرفته صــــدام

خودم رو مـــیدزدم هـــمش از نگـــام

دوبــــــاره تـــویِ زندگــــــی مـیــدوم

چه تاریــــک و دلگـــیر شده این شبم

 

دوباره شـــــروع میکــــــنم مردنـــــو

همش رفتـــن و رفتـــن و رفتـــن و…

ولی بــــارِ دیگه تو چشــــــمایِ مــــن

یکی گـــــریه میکرد به دنیــایِ مــــن

 

پر از بغــض و فریاد و اشـک و غمم

کــــسی که تو چشـــمام نشـــــسته منم

سکوت میکنم از غمِ این جنــــــــــون

ترانه تموم شد, با چند قطره خـــون…

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/6521کپی شد!
987
۲۲