دوباره عاشقی؛

گذشتیوُ گذشتم من
شکستیوُ شکستم من
رسیدیم آخرِ راهوُ
ندادیم دل به دل کندن

گمت کردم،گمم کردی
درست اولِ دل بستن
یه دنیا فاصله ساختیم
دلامون غرقِ برگشتن

یجوری عاشقت کردم
برات سخته فراموشی
اگه از من جدا باشی
همیشه سردوُ خاموشی

یجوری عاشقم کردی
نباشی نیستوُ نابودم
یه برگِ زردوُ پوسیده
پریشون رو تنِ رودم

سقوط کردیم بدونِ هم
تهِ ویرونیوُ تردید
ولی انگار یکی با عشق
ماروُ نزدیکِ هم میدید

نذاشت مرهمِ دردامون
دلِ غریبه ها باشه
رسوند ماروُ به همدیگه
تا باز تنهایی تنهاشه

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/65067کپی شد!
1080
۱۴