خطای سرنوشت…♥

خطای سرنوشت…♥
نمیخوام دیگه برگـــردی
نمیخوام عاشقت باشــم
اگه تنهایــی مرگ باشه
میخوام تنهای تنها شم

پی چی هستی تو دنیام
کــــه دنیام بی تو نابوده
همـــــیشه فاصله از تو
به مــــــن نزدیکتر بوده

یه جــــورایی بریدم من
یه جورایــــی دلم مرده
فقط آیــــنه میـــدونــه
غمت چی سرم آورده

نمیخوام دیگه برگــــردی
دیگه عادت شــده دوری
حتی با عشق بیای پیشم
یه حسی میگه مجبوری

حالا کـــــه خو گرفتم من
به چندتا عکــــسِ تکراری
میخوای برگردی ثابت شه
هنوزم دوســـــــتم داری!

اگه عشقت یه دنیاست و
اگه از بی کســــی سیری
با این فاصــــــله باورکــــن
هنوز نیومـــــــده مـــیری

اگه مونــــــــدم به پــــای تو
واسه عشقی که داشتم بود
بعد از این فاصله عشــــقت
خطای سرنوشــــــتم بــــود

https://www.academytaraneh.com/64941کپی شد!
1007
۳۴